(γραμ.) наречие, επ.ρρίπτω


(γραμ.) наречие, επ.ρρίπτω
[эпиррипто] р. бросать упрёк, вменять в вину, επ.ρροή [эпирои] ουσ. Θ. влияние επ.σημαίνω [эписимэно] р. отмечать. επ.σημοποίηση [эписимопииси] ουσ. Θ. официальное подтверждение, επ.σημοποιώ [эписимопио] р. официально подтверждать, επ.σημος [эписимос] εκ. достоверный, официальный, επ.σημότητα [эписимотита] ουσ. Θ. достоверность, официальный характер. επ.σης [эписис] εκίρ. так же, одинаково. επ.σκέπτης [эпискептис] ουσ. а. посетитель. επ.σκέπτομαι [эпискептомэ] р. посещать, наносить визит, επ.σκευάζω [эпискевазо] р. исправлять, починять, επ.σκευή [эпискеви] ουσ. Θ. исправление, починка, επ.σκεψη [эпискепси] ουσ. Θ. посещение, визит, επ.σκιάζω [эпискиазо] р. покрывать тенью, омрачать, επ.σκίαση [эпискиаси] ουσ. Θ. затенение, осенение. επ.σκόπηση [эпискописи] ουσ. Θ. просмотр, обзор, επ.σκοπος [эпископос] ουσ. а. епископ. επ.σκοπώ [эпископо] р. просматривать, делать обзор, επ.σπεύδω [эписпэвдо] р. ускорять, торопить, επ.σπευση [эписпэфси] ουσ. Θ. ускорение. επ.στήμη [эпистими] ουσ. Θ. наука, знание. επ.στήμονας [эпистимонас] ουσ. а. учёный. επ.στημονικός [эпистимоникос]εκ. научный. επ.στολή [эпистоли] ουσ. Θ. письмо. επ.στράτευση [эпистратэфси] ουσ. Θ. мобилизация, призыв, επ.στρατεύω [эпистратэво] р. мобилизовать. επ.στρέφω [эпистрэфо] ρ. (μτβ.) возвращать. επ.στροφή [эпистрофи] ουσ. θ. возвращение. επ.συνάπτω [эписинапто] ρ. прилагать, присоединять, επ.σφαλής [эписфалис] εκ. непрочный, ненадёжный, επ.ταγή [эпитаги] ουσ. θ. приказание, предписание, επ.τακτικός [элитактикос] εκ. повелительный, настоятельный επ.ταξη [эпитакси] ουσ. θ. риквизиция επ.τάσσω [эпитасо] ρ. риквизировать επ.τάφιος [эпитафиос] εκ. надгробный. επ.τάχυνση [эпитахинси] ουσ. θ. ускорение. επ.ταχυντής [эпитахинтис] ουσ.

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.

Книги

Другие книги по запросу «(γραμ.) наречие, επ.ρρίπτω» >>